Становище на БТАПОИИ относно списъка с незаконни сайтове за онлайн залагания

Законът за хазарта, който влезе в сила през 2012 г., регламентира онлайн залаганията и въвежда задължително изискване за лицензиране на онлайн операторите. Такава е практиката в регулираните юрисдикции по света. Това легитимира организатора на съответната територия, дава възможност за контрол и предоставя гаранция за защита правата на потребителите. За съжаление 1 година след въвеждане на новия закон все още няма изработени поднормативни актове, с които организаторите на игри от разстояние, които искат да упражняват тази дейност легално, могат да кандидатстват за лиценз и да работят по изискванията на закона. Няма и яснота в какъв период от време ще бъдат финално гласувани от МС и въведени тези поднормативни разпоредби. Това създава вакуум, който не е по вина на организаторите. Би следвало, когато предприема ограничителни и контролни действия, регулаторът да създаде условия и да има всички нужни наредби. Сегашната ситуация създава парадокс, при който Законът разрешава дейността, операторите искат да се лицензират, но регулаторът не казва как това да стане и в същото време забранява работата без лиценз.

Нормално е всяка нововъведена законова уредба да се нуждае от достатъчен срок за влизането й в сила, в който да се приемат подзаконовите актове по прилагането й и адресатите да имат създадените механизми и възможност да отговорят на заложените в нея изисквания. Тъй като процесът по приемането на подзаконовите актове за прилагането на Закона за хазарта все още не е приключил, БТАПОИИ нееднократно обърна внимание, че срокът, заложен в Закона за хазарта за привеждане на дейността на организаторите в съответствие със закона, следва да бъде съобразен не с влизането в сила на закона, а на подзаконовите актове по прилагането му. Не би трябвало да се налагат санкции за нарушение при положение, че няма приети от регулатора базови актове за съобразяване със законовата уредба. Това се отнася не само за изискването за лицензиране на организаторите на хазартните игри от разстояние, но и за реалната възможност за работа на практика, тъй като Общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за тях също не са приети.

За повече информация можете да изпращате запитвания на имейл: pr@btagi.org

Ангел Ирибозов
Председател на УС на БТАПОИИ

Womens Bandeau