"Отговорна Игра"

Българската игрална асоциация и инициативата „Отговорна игра” - информационна кампания „Играй разумно”

Инициативата „Отговорна игра” стартира в началото на 2008 година по идея на БТАПОИИ. 

В началото на 2010 година БТАПОИИ започна активна работа с оператори на хазартни игри и организира информационна кампания, свързана със социално отговорното отношение на бизнеса към обществото и клиентите. Изготвен бе Етичен Кодекс на организаторите, присъединили се към проекта.  

През април 2010 и 2011 година в София бе проведен професионален семинар с участието на над 100 фирми - организатори на хазартни игри, където присъстваха и представители на Държавната Комисия по Хазарта и на Българския институт по метрология и където бе обявено официалното начало на кампанията. Инициативата стартира в над 15 града от страната. 

Първоначалните стъпки на инициативата бяха насочени към информиране на играчите за възможните рискове от развиване на хазартната зависимост и начините те да бъдат избегнати чрез система от практически стъпки и действия. Организаторите на хазартни игри, които подкрепят инициативата, предоставят рекламно-информационни материали и поставят предупредителни стикери в игралните обекти. 

Инициативата получи подкрепата на Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община. БТАПОИИ активно работи с редица международни организации с опит в областта и партнира с държавни и частни организации и структури, занимаващи се с работа с млади хора и превенция на зависимости, за успешната реализация на цялостния формат на инициативата. 

Фазите и етапите на „Отговорна игра” е предвидено да включват събиране и анализ на информация; осъществяване на партньорство с местни и международни организации и институции, работещи в областта; информационни кампании и образователни програми; програми за превенция; работа с организатори на хазартни игри; повишаване професионалната квалификация на кадрите; идентификация и консултации на рискови клиенти.

Инициативата получи заслужено одобрение и подкрепа от „Брейн Сторм Консулт” и беше отличен с награда за „Лоялност и качество в бизнес взаимоотношенията”.

В продължение на инициативата на БТАПОИИ в края на 2015 г. проект на фондация „Отговорна игра“ получи одобрение за финансиране от Държавната комисия по хазарта. Проектът „Отговорна игра“, с който кандидатства фондацията, е с продължителност 11 месеца, като основната му цел е превенция на хазартна зависимост чрез създаване и въвеждане на комплекс от мерки за разпознаване на рисково игрално поведение.

Проектът предвижда проучване на рисковите групи и разработване на инструкция за ранно разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост. На база създадената инструкция ще бъдат проведени  специализирани обучения от психолози за организаторите на хазартни игри за идентифициране на рискови играчи, като по този начин ще се предостави удобен инструмент, който лесно да бъде приложен в практиката на игралните зали и казината, включително от самите клиенти.  Планирано е и разработването на информационен интернет портал с мобилна версия, който ще помогне на играчите анонимно да оценяват поведението си в хазартната игра.

БТАПОИИ предостави на Фондация “Отговорна игра” (www.otgovorna-igra.com) своя опит, материали и постигнати до момента резултати и активно ще подкрепя проекта, като естествено продължение на многогодишния труд на своите членове. От своя страна БТАПОИИ ще продължи политиката си на иницииране, координиране и организиране на национални и международни  проекти, семинари и кампании; опосредстване обмяната на опит и информация между заинтересовани местни и международни организации и лица и подпомагане на професионалната квалификация на кадри.

 

 

Air Jordan XVII 17