Предстои приемането на подзаконовите нормативни актове уреждащи техническите изисквания към игралното оборудване и към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние

През месец март Държавната комисия по хазарта публикува за обществено обсъждане проектите на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, на Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване и на Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние, като беше определен 14-дневен срок за предoставяне на предложения и становища по тях. Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) представи своите становища по горепосочените проекти на нормативни актове.

Предложенията на БТАПОИИ представят твърдата позиция на дружествата в игралната индустрия в подкрепа на Българския институт по метрология (БИМ) като местна лаборатория, която може да извършва изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, което спомага за ограничаване на излишното администриране и разходи в производството по изпитването им. Представени са идеи за доразвиване на регулацията, като се допълни с широко навлезли на глобалните пазари технологии, така че да е приложима към навлизането на бъдещи иновации в сферата на игралното оборудване.

Изрично беше отбелязано, че изискването за първоначална проверка преди всяка модификация на игрално оборудване, което се експлоатира, би забавило реализацията на подобрения в продуктите, като категорично беше застъпена позицията, че следва да се запази само задължението за първоначална проверка преди въвеждането в експлоатация. Безспорно е, че наличието на изискване за предварителен контрол преди всяка модификация на игралното оборудване ще направи процедурата по промяна в лиценза изключително тромава. В интерес на търговския оборот и създаване на условия за равнопоставеност на организаторите би било утвърдените модификации да бъдат обект само на планови и текущи проверки на игралното оборудване, които са достатъчна гаранция за законосъобразното им експлоатиране.

Предложи се Общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване да влязат в сила три месеца след обнародването им, тъй като приложението на заложените изисквания предполага технологично време за извършване на някои конструктивни промени при производството на игрално оборудване.

Относно Общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние, предложенията са насочени към премахване на заложените в проекта неефективни ограничения, които биха могли да създадат предпоставки за пренасочване на клиенти на игралния сектор към нелегални сайтове, където няма такива ограничения.

Предвид спецификата на регулираната с горепосочените нормативни актове материя и обстоятелството, че те са определящи за един производствен сектор от икономиката, БТАПОИИ предложи на ДКХ тези актове да се поставят на по-широк обществен дебат, с формирането на кръгла маса, на която да бъдат разгледани всички представени предложения и възражения по проектите. От изключителна значимост е да бъдат обсъдени позициите на колегите от бранша, тъй като тези нормативни актове ще бъдат основополагащи за дейността им занапред.

За повече информация можете да изпращате запитвания на имейл: legal@btagi.org

Лилия Страшникова- Рацова

Юридически Консултант БТАПОИИ

To Sell Adidas, Nike Established Year, Nike Mercurial Vapor, Coral Nike Shoes Take