Утвърдени образци на искания и декларации, необходими в производствата пред Държавната комисия по хазарта

В началото на месеца със заповед No З-84/01.03.2013 г. на председателя на Държавната комисия по хазарата (Комисията) бяха утвърдени образци на писмени искания и декларации, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.

Липсата им спираше голяма част от организаторите на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта да предприемат действия по привеждане на дейността си в съответствие с новите нормативни изисквания. В края на 2012 г. БТАПОИИ депозира писмо до ДКХ с което изрази притесненията на бранша, че петнадесетмесечният срок за привеждане в съответствие на дейността им започна да тече още с влизане в сила на закона – 01.07.2012 г., като вече е значително съкратен. и това може може да доведе до натрупването на множество преписки към края на установения срок и до прекомерна натовареност на работата в Комисията, което да създаде опасност от блокиране на дейносттаС утвърждаването на образците и декларациите, вече е налице ясна нормативна основа относно изискванията по отношение на документите, които са необходими в производствата пред Комисията.

БТАПОИИ представи своите предложения и коментари, по проекта веднага след като беше обявен за обществено обсъждане. Голяма част от тях бяха възприети от Комисията и намериха отражение в окончателния им вариант и ще доведат до финансови и процедурни облекчения за организаторите при подготовка и подаване на документите.. Сред тях са отпадането от всички искания задължително посочване на данните на лицето, упълномощено да подпише искането и да подаде документите. Това щеше да създаде затруднения искането да бъде внесено в деловодството на Комисията от лице, различно от посоченото в него. Към момента искането следва да се подпише само от лицето/лицата с представителна власт или от пълномощник, като не се посочва кой представя документите в деловодството. Отпадна и изискването към всяко искане за промяна в издадения лиценз за подмяна, намаляване или увеличаване броя на игралното оборудване за организиране на хазартни игри в игрална зала/игрално казино да се представят списъци на джакпот системите, които се подменят, намаляват или увеличават и тези, които ще бъдат в експлоатация след промените, съдържащи данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система, както и наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера на свързаните в съответната джакпот система игрални автомати. От съществена значимост е и отпадането на посочването на конкретния размер на инвестициите и паричните средства за организиране на дейността от образеца на Декларация за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта. Така не би се стигнало до заплащане на неоправдано високи нотариaлни такси, които да бъдат изчислени на база посочената сума, която да се приеме за материален интерес. Така изчислението на таксата за декларацията, в която се посочва направената инвестиция за организиране на хазартни игри от разстояние, можеше да бъде на база материален интерес от 1 000 000 лева. Тъй като посочването на сумата не е наложително в производството пред Комисията, целесъобразно беше прието препращане към конкретната разпоредба в Закона за хазарта, където е регламентиран размера за съответната дейност. Допълнителното оскъпяване на процедурата за организаторите беше избегнато и с отпадането на изисването за посочване на конкретни парични стойности в декларациите за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта, като се заличи текста „стойност към датата на подаване на декларацията” на имуществото.

Образците са обявени на официалната интернет страница на регулатора  http://www.dkh.minfin.bg

За повече информация можете да изпращате запитвания на имейл: legal@btagi.org

Лилия Страшникова- Рацова

Юридически Консултант БТАПОИИ

nike air max 90 leather