Kръгла маса по проект на ДКХ и ОПАК

На 22.02.2013 г. се проведе кръгла маса, организирана от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за представяне на разработената единна информационна система, публични регистри и нови електронни административни услуги по проект “Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”.

Изпълнителите по проекта представиха резултатите  от аналитичните, организационни и нормативни дейности, както и разработена  техническа спецификация на АИС. Предствени бяха юридически анализ на нормативната база, вътрешноведомствените документи и организация и административните процеси и дейности във връзка с издаването на лицензи за хазартни дейности.

По време на дискусията бе обсъдена работата по дългосрочната стратегия за развитие на ДКХ и качеството на административното обслужване и настоящото състояние на предоставяните от регулатора услуги, обратна връзка с потребителите, както и други важни въпроси, свързани с дейността на ДКХ.

Участие в събитието взеха служителите на ДКХ, хазартни оператори и заинтересовани лица. Проектът "Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК за подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, оптимизиране на дейността на Държавната комисия по хазарта чрез въвеждане на единна информационна система, електронни услуги и регистри.

Източник: ДКХ

Adidas, New Balance 800 Series, New Balance Stores Nearby, All Black New Balance Shoes, New Balance Gym Top Cheap And Good