Законодателство

Закони

Закона за корпоративното подоходно облагане

Закона за хазарта

Наредби

Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта

НАРЕДБА за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения

Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерването на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта

Nike Sportswear