Предлагат 30% гаранция по проекти, свързани с хазарт

Промени в наредбата за финансиране на одобрени проекти за организации с нестопанска цел предлага финансовия министър Владислав Горанов. Проектът е обявен на сайта на ведомството за обществено обсъждане. Целта е по-ефективен контрол върху разходване на средствата за дейностите за социално отговорно поведение според Закона за хазарта. Ще се финансират проекти, чиито цели са предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост и/ или социално отговорна реклама и маркетинг, предвижда проектът. За да бъде постигната тази цел, министърът предлага промени в контролния механизъм за изразходване на публичния ресурс. Предлага се увеличаване от 14 на 30 дни на срока за подаване на проектните предложения, за да се добавят конкретни дейности за социално отговорно поведение. Одобрението на проектите, което досега се извършваше по решение на комисията по хазарта и се утвърждаваше от нейния председател, вече ще се съгласува и с финансовия министър. Представителите на Министерството на финансите от един ще бъдат двама. Третата промяна е предоставяне на обезпечение от кандидати с одобрени за финансиране проектни предложения, което след изпълнението на проекта ще бъде освобождавано. Обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 12 месеца, в размер 30% от одобрените средства за финансиране по договора. Министърът предлага още да се вдигнат изискванията към юридическите лица с нестопанска цел, които имат право да искат финансиране. Няма да бъдат финансирани лица които са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за някоя от дейностите подлежащи на финансиране повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия договор за финансиране. Въвежда се и ограничение да са изпълнили условия при предходно финансиране от комисията по хазарта,  както и да са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейност

 www.24chasa.bg

nike air max 2019 epic