Предлагат се промени в Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игралните зали и казината от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи

Предлагат се промени в Наредбата  за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игралните зали и казината от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи

Съгласно действащата към момента правна уредба, отстоянието се измерва по най-прекия пешеходен път от главния вход на игралното казино или игрална зала до най-близкия вход на сградата на съответното училище или дом за деца, лишени от родителски грижи. С проекта се предлага отстоянието да се измерва не до най-близкия вход на сградата, а до входа по административен адрес на съответното училище или дом за деца, лишени от родителски грижи. Приемането на това предложение би ограничило субективното прилагане на закона и евентуални противоречиви практики. По този начин се препятства възможността неизползваем вход на училището да бъде измерен като най-близък. Нещо повече, при настоящата уредба лицензът може да бъде издаден при спазване на изискването за отстояние, по-голямо от 300 метра, на хазартната локация от главния вход на училището и впоследствие при проверка да се прецени, че измерването е следвало да бъде направено до неизползваемия вход, което да доведе до тежки санкционни последици за организатора и финансови загуби. Проектът предполага преодоляването на положението на несигурност при тълкуването на това изискване.

Предлага се и когато се предвижда измерване до най-близкия вход на оградата на училището или съответния дом за деца, лишени от родителски грижи, то също да е до входа на оградата по административен адрес. По този начин допълнително се ограничават възможностите за недобросъвестно поведение и ползване на закона като средство за злоумишлено поведение спрямо конкуренти. Хипотеза, при която след издаване на лиценз може да бъде открит вход на оградата с цел неспазване на отстоянието от него до даден обект за хазартни игри, е неприложима съгласно предлаганите изменения.

Предлага се и върху копието от кадастралната карта правоспособното лице да нанася с геодезически координати главния вход на игралното казино или игралната зала, входовете по административен адрес на училищата и домовете за деца, лишени от родителски грижи, както и линията на най-прекия пешеходен път до тях. Експерти коментират, че точното нанасяне върху хартиеното копие на всички измерени геодезически координати е трудно изпълнимо, дори практически невъзможно. Отделен е въпросът какво е практическото значение на това изискване. Липсата на доклад на вносителя, който да е приложен към проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение на разглеждания нормативния акт, не разкрива мотивите за това изменение.

Надяваме се този неясен текст, който няма съществена практическа стойност, да бъде изчистен от окончателния нормативен акт, в който е заложена добра основа за обективно приложение на разглежданата материя.

 

Автор: Лилия Страшникова

air max 90 essential Classic