От април бонус игрите, организирани в игралните зали, не се утвърждават от Държавната комисия по хазарта

От април бонус игрите, организирани в игралните зали, не се утвърждават от Държавната комисия по хазарта

Обнародваните в началото на месец април 2014 г. Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати разкриха нов подход на регулатора при нормативното уреждане на тази материя. От приемането на Закона за хазарта през 2012 г. и на актовете по приложението му водещ е разрешителният режим във всички сфери на дейността. Необходимо е Комисията да утвърди индивидуалните Игрални правила за организираните хазартни игри във всеки обект, в които следваше да бъдат подробно описани и допълнителните игри, провеждани в залата. Този метод на регулация неминуемо е свързан с редица неудобства както за администрацията, така и за представителите на организаторите. Множеството производства с решения по същество натоварват работата на квалифицирани екперти и същевременно забавят бизнес нововъведенията.

Водещо в развитието на игралния сектор е разнообразието на предлаганите на клиентите забавления. Ето защо динамиката и бързината на представянето им е от изключителна значимост за маркетинговата стратегия на всеки организатор. С обнародваните в началото на месец април Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати разрешителният режим при организирането на допълнителни игри в игралните зали беше заменен с уведомителен.Този нормотворчески подход е една позитивна крачка в отношенията регулатор – организатори. Нещо повече, той е положителна оценка за ефективността на законовата регулация, която осигурява достатъчни гаранции за самоконтрол и спазване на изискванията от участниците в бранша, без да се налага издаването на индивидуален акт на администрацията при всяко краткосрочно маркетингово решение.

Предвиденото с последните нормативни промени удобство в работата на операторите не ги освобождава от задължението да представят в ДКХ условията и правилата, при които ще се организира всяка допълнителна игра, както и периода на провеждането. За регламента на бонус играта Комисията следва да се уведоми преди началото й. За периода, в който допълнителната игра се организира, правилата и условията, при които се провежда, следва да бъдат поставени на видно място в игралната зала и да съдържат минимум следната информация: условия за участие, видове и размери на паричните и/или предметните награди, условия за спечелване на обявените парични и/или предметни награди и начина на обявяване на резултата от играта.

Въведената промяна е едно обещаващо начало, че бъдещите изменения в нормативната уредба ще доразвият идеята за намаляване на излишното администриране, където е допустимо.

Автор: Лилия Страшникова

Nike