Порталът за електронни административни услуги на ДКХ е пуснат в експлоатация

От днес, 20.01.2014 г. информационната система за предоставяне на електронни административни услуги на Държавната комисия за хазарта e пусната в експлоатация. Електронният портал предлага достъп до следните електронни административни услуги:

Електронни административни услуги
1. Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта
2. Издаване на дубликат на издадено удостоверение за издаден лиценз
3. Издаване на удостоверения, препис-извлечения от протоколите и решенията на Държавната комисия по хазарта и копия от други документи

Останалите административни услуги са в процес на разработка.

Чрез електронния регистър могат да бъдат направени справки за организаторите на хазартна дейност, за утвърденото игрално оборудване, както и движението на документите по останалите административни услуги.

Проектът за модернизиране на комисията е по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
С въвеждането на принципите на електронното управление се осигурява и ефективност, надеждност и прозрачност в работата на ДКХ.

Източник: http://www.dkh.minfin.bg

Air Jordan XI 11 High