ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 354-01-78

Относно: Становище на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТ ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 354-01-78

На 21 ноември 2013 г. на първо четене в Комисията по бюджет и финанси на 42-то Народно събрание бе гласуван законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който поражда сериозни притеснения за бъдещето на хазартната индустрия у нас. Тези изменения не бяха обсъдени нито с бизнеса, нито със заинтересованите страни. Като Асоциация на Производителите и Организаторите в Игралната Индустрия, в която членуват легални български организатори и производители, работещи на пазара повече от 20 години, се чувстваме длъжни да алармираме обществеността за планираните несъгласувани промени, които застрашават да разрушат градените с години репутация и доверие в бизнеса.

Голяма част от предложените промени отварят широко врати за неконтролирано и нелицензирано навлизане на онлайн оператори у нас, а премахването на  изискванията за тестване и минимален процент възвръщаемост на игрите поставят под въпрос усилията за осигуряване на почтена игра. От друга страна промените могат да доведат до организиране на хазартни игри от страна на лица от престъпните среди, които с промените не подлежат на контрол и регулация.

Премахването на изискването за лицензиране на чуждестранни производители поставя под въпрос легитимността на игралното оборудване и елиминира възможността да се държи отговорен производителя за коректността на играта. Създава се реална заплаха за масово навлизане на копирано и неправомерно придобито оборудване, а неравнопоставеността, в която изпадат българските лицензирани производители, ще създаде сериозен мотив за закриване на производството в България и изнасянето му извън страната.

Във връзка с гореизложеното, изразяваме категорично несъгласието си с предложените промени, като сме аргументирали нашата позиция в подробно становище пред Комисията по бюджет и финанси:

1. Промените в законопроекта създават предпоставки за навлизането на пазара на правни субекти, които не подлежат на лицензиране и контрол от Държавната комисия по хазарта;

2. Нарушават се правата на лицензираните в Република България производители и вносители, които се поставят в неравнопоставена позиция и се обезсмисля тяхното лицензиране, както и се нарушават правата на потребителите, на които не може да се гарантира надеждността и коректността на играта;

3. Създават се задължения за организаторите на хазартни игри за плащане на финансови средства към нестопански организации с неясен статут и функции;

4. Нарушават се правата на потребителите на хазартни онлайн услуги, на които могат да се предлагат игри с негарантиран минимален  процент възвръщаемост при виртуални игрални съоръжения;

5. Променена е легалната дефиниция на онлайн залагане по начин, даващ възможност за осъществяване на онлайн хазартни игри чрез посредници. Такова допускане на посредници не кореспондира с дефиницията на онлайн залагания, определена в Зелената книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар, и е предпоставка за осъществяване на дейности чрез посредници, с което да се заобиколи изискването за регистрация и идентификация на крайния получател на хазартната услуга.

Внесеният законопроект засяга широк кръг обществени отношения и не следва да бъде разглеждан и гласуван, преди да бъде публикуван за обществено обсъждане и нотифициран. На заинтересованите страни следва да бъде даден срок за предложения и становища, каквото е изискването на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

Yeezy Wave Runner 700