Правителството прие наредбата, регламентираща реда и начина за утвърждаване на лабораториите, които извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер и реда за извършване на проверки

Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник.

С приетата наредба се определя начинът за включване на лабораториите, утвърдени от ДКХ, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игралния софтуер на комуникационно оборудване (при игрите от разстояние), както и изискванията, на които следва да отговаря всяка лаборатория. Регламентират се видът и редът на извършваните проверки от контролните органи на ДКХ на игралното оборудване и софтуер, които се използват за организиране на хазартни игри.

air max 90 essential discount