Порталът за електронни административни услуги в ДКХ вече е активен

Порталът за електронни административни услуги в ДКХ вече е активен

Държавната комисия за хазарта вече разполага с нова информационна система и електронни регистри .

Проектът за модернизиране на комисията е по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
С въвеждането на принципите на електронното управление се осигурява и ефективност, надеждност и прозрачност в работата на ДКХ.

Чрез електронния регистър могат да бъдат направени справки за организаторите на хазартна дейност, както и за утвърденото игрално оборудване.

Предстои одобрение и вписване на официален документен регистър на Държавна комисия по хазарта в Регистъра на регистрите и данните в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, без който не могат да се регистрират заявления. След одобрението и вписването на документния регистър Информационната система за предоставяне на електронни административни услуги, бъде пусната в реална експлоатация и порталът ще предлага достъп до следните електронни административни услуги:
1. Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта
2. Издаване на дубликат на издадено удостоверение за издаден лиценз
3. Издаване на удостоверения, препис-извлечения от протоколите и решенията на Държавната комисия по хазарта и копия от други документи

След изменение на нормативната уредба и надграждане на информационната система ДКХ ще може да извършва и останалите услуги, които предлага по електронен път. Така новата система ще облекчи бизнеса и ще подобри събираемостта на държавните такси, дължими по тарифата за таксите по Закона за хазарта.

Air Jordan VI Low